Hot

Съюз на архитектите в България

АБ е продължител на творческите традиции и приемник на Българското техническо дружество (основано през 1885 г.) и правоприемник на Българското инженерно-архитектно дружество (основано 1893 г.), на Дружеството на българските архитекти (основано 1926г.), на Съюза на българските инженери и архитекти (основан 1937г.) и на Научно-техническия съюз (за периода от основаването му 1949 до 1965г.) – по отношение дейността на Дружество “Архитектура”.

САБ представлява своите членове и защитава техните творческо-професионални интереси пред държавни, общински и международни институции, юридически и физически лица.

САБ е член на Международния съюз на архитектите (UIA).

САБ има за цел:

 1.       Да утвърждава архитектурата като изкуство, както и ценностите и резултатите на архитектурното творчество.
 2.       Да защитава и обединява творческо-професионалните интереси на архитектите и да работи за хармоничното и устойчиво изграждане на територията и населените места, развитието на образованието по архитектура и усъвършенстване на нормативната база в областта на архитектурата.
 3.       Да подпомага творческото и професионалното развитие на своите членове.
 4.       Да подпомага членовете си при решаване на техни социални проблеми.
 5.       Да развива и разширява творческо-професионално сътрудничество с Камарата на архитектите в България (КАБ) и други български, чуждестранни и международни сродни организации в областта на архитектурата.

Целите на САБ се реализират с общите усилия на всичките му членове или съвместно с КАБ и други сродни организации. За постигане на поставените цели САБ използва следните средства:

 1.       Работи за популяризирането на своите цели и задачи и на творческите постижения на членовете си чрез собствени и други обществени и частни средства за масова информация.
 2.       Предизвиква и организира публични дискусии и изразява становища по важни за архитектурата и обществото проблеми, свързани с целите на САБ.
 3.       Работи за утвърждаване на конкурсното начало като основен принцип при възлагане на архитектурни проекти.
 4.       На основание чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права консултира и защитава авторските права на своите членове, когато такива права са му предоставени за колективно управление.
 5.       Поддържа, развива и усъвършенства система за информиране на своите членове по проблемите и новостите в областта на архитектурата.
 6.       Изгражда система за връзки със своите членове за решаване на творческите и социалните им проблеми.
 7.       Самостоятелно и в сътрудничество с български и чуждестранни държавни и общински органи или български, чуждестранни и международни неправителствени организации и частни лица:

7.1. Разработва програми за квалификация и преквалификация на своите членове.

7.2. Съдейства за развитие и усъвършенстване на образованието по архитектура и за навлизане на начинаещите архитекти в професията.

7.3. Осъществява съвместни проекти в областта на архитектурата.

7.4. Съдейства за развитие на българската култура и архитектура.

7.5. Разработва и реализира програми за хармонизиране на архитектурната дейност в съответствие с международните изисквания.

7.6. Осигурява условия за отдих и творчество на своите членове в собствени бази.

Предметът на дейност на САБ е:

 1.       създаване, разпространение и опазване на културни ценности в областта на архитектурата
 2.       организиране на прояви и информиране на обществото за творческите постижения на членовете на САБ в областта на архитектурата;
 3.       хармонизиране на архитектурната дейност в съответствие със световните стандарти за практикуване на професията;
 4.       организиране на публични дискусии по важни за обществото и членовете на САБ проблеми на архитектурата и нормативната й уредба;
 5.       организиране и провеждане на конкурси в областта на архитектурата и премиране на отличените проекти;
 6.       квалификация и преквалификация на своите членове в областта на архитектурата;
 7.       съдействие за развитие на образованието по архитектура;
 8.       консултация и защита на авторските права на своите членове, когато такива са предоставени за колективно управление от САБ;
 9.       консултира, изработва и изразява експертни становища в областта на архитектурата;
 10.       документиране и опазване на паметниците на архитектурата.
Раздел
Вписване
Регистър
Организация
Обект
Съюзи
Профил
защита на авторски права, културни паметници, образование и стандарти
Производител/Издател
Издател на списание Архитектура
Година
1893
Размер/Формат
Асоциация на професионални сдружения и дружества
Обем/Състав
Всички главни архитекти на общините в България
Информация
Свържете се автора на обявата
Влезте в системата, за да се свържете с автора на обявата.