Какво представлява Топ Имоти

Топ Имоти е модерен портал за динамична многоаспектна комуникация между бизнеса и хората в строителството и търговията с имоти.

Каталог

Топ Обяви е модерен B2P2B портал за динамична комуникация между бизнеса (В) и хората (P), при което информацията тече в четири посоки – от бизнеса към бизнеса, от бизнеса към хората, от хората към бизнеса и от хората към хората.

Първият поток е светът на големия бизнес и посредниците.

Бизнез към бизнес маркетинг
Business to Business

Вторият поток е светът на директния маркетинг, в който стоките и услугите прескачат нивата на посредниците и се предлагат непосредствено на крайния потребител.

Бизнес към хора маркетинг
Business to People

Третият информационен поток, който все повече набира сила, е в решенията, които хората предлагат на бизнеса.

Хора към бизнес маркетинг
People to Business

И четвъртият, но не и последен по значение поток, е информацията, която си разменят крайните потребители.

Хоръ към хора
People to People

Обикновено това е сферата на вторичния пазар, но също така и областта на фрилансърските и директни услуги между индивидуални експерти, които понякога приемат формата на интелектуален или материален бартер.

Топ Обяви обединява четирите информационни потока в една обща платформа, където всеки индивид, физическо или юридическо лице, може да публикува класифицирана и категоризирана информация по Раздели, Категории, Локации и Предмети.

>> <<