Правила за ползване

Terms of Service: Условия и правила за ползване на сайта и неговите функционалности.

Правила и условия

С достъпа до и използването на тази услуга вие приемате условията на това споразумение. В случай, че не сте съгласни с някое условие, може да ви бъде отказан достъп до услугата.

Обяви

Когато желаете да придобиете или обявявате за продан ваши стоки и услуги, може да се наложи да посочите информация, която включва – но не се ограничава с цена, точно описание на стоките, условия за плащане, начини на плащане, адрес за доставка и т.н. Вижте нашата политика за защита на личните данни.

Съдържание

Нашата услуга ви позволява да публикувате, оставяте линкове, съхранявате, споделяте и предоставяте по един или друг начин информация, текст, графики, видеоклипове и други материали (наричани по-долу “съдържание”). Вие носите отговорност за съдържанието на материалите, което представяте, и преди всичко за точността на информацията, нейната коректност, както и за спазването на съответните авторски права.

Промени

Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да променяме условията по всяко време. Ако бъдат направени значителни промени в условията на споразумението, ще бъдете уведомени най-малко 30 дни преди влизането им в сила. Съдържанието и времето за въвеждане на тези промени е изцяло по наша преценка.

Обратна връзка

При възникнали въпроси и неясноти в тълкуването на това споразумение може да се свържете с нас по всяко време.

*  *  *

Договор за ползване

Увод

Настоящите стандартни Условия (Условия, Правила, Споразумение, Съглашение, Договор), публикувани на тази страница, регулират използването на нашата онлайн платформа, достъпна на следния адрес: www.imoti.top (наричана по-долу САЙТ). Тези Условия ще се прилагат най-пълно и ще регулират използването на този сайт. Използвайки тeзи онлайн ресурси, Вие се съгласявате да приемете всички условия, изложени тук. Не трябва да използвате този сайт и неговите подразделения, ако не сте съгласни с някое от тези стандартни Общи Условия.

Възраст

Непълнолетни или лица под 18-годишна възраст могат да използват този уебсайт само под родителска или попечителска опека и на тяхна отговорност.

Права върху интелектуалната собственност

С изключение на лично принадлежащото ви обявено съдържание, в съответствие с условията на настоящия Договор, САЙТЪТ и/или регистрираните в него потребители разполагат с правото да се разпореждат с всички материали, обявени на тази платформа.

Ограничения и забрани

Вие не можете / Забранено е:

  • да използвате този САЙТ по начин, който уврежда или може да навреди на сайта, платформата, нашите потребители и посетители;
  • използване на тази платформа по начин, който е в противоречие с приложимите закони и разпоредби или по някакъв друг начин може да навреди на уебсайта, електронната платформа, както и на всяко физическо или юридическо лице, използващи сайта или платформата;
  • участието в опити за анализ на данни, събиране на данни, извличане на данни или друга подобна дейност, свързана с този сайт и платформата му;
  • използването на този сайт и платформата за участие във всякакъв вид престъпления и опити за нарушение на действащото законодателство.

Достъпът до определени области на този сайт е забранен за вас, и САЙТЪТ може по всяко време да ограничи достъпа ви до разделите на този и свързани уебсайтове по свое усмотрение. Всеки потребителски идентификатор (потребителско име) и парола, които може да получите за този сайт, са поверителни, и вие не трябва да споделяте тази информация.

Вашето съдържание

В тези стандартни Условия изразът “Вашето съдържание” означава всякакви записи, книги, аудио и видео материали, текстове, изображения или други ресурси, които сте избрали да показвате на този сайт с цел продажба или реклама. Чрез показване на вашето съдържание вие предоставяте на САЙТА неексклузивен, национален, неотменим, лицензируем и прехвърляем лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, публикуване, превод и разпространение на всяка медийна информация, публикувана на сайта.

Вашето съдържание трябва да е ваше собствено и да не нарушава правата на трети страни. Порталът си запазва правото да премахва всяко съдържание от този сайт по всяко време без предизвестие и без обяснения, ако сметне, че то нарушава правата на трети лица и организации.

Липса на гаранции

Този сайт и поддържащата го платформа се предоставят “каквито са”, с всички открити и все още неоткрити недостатъци на използвания софтуер; САЙТЪТ не дава никакви гаранции или каквито и да било обещания за обезщетение поради причинени от сайта или платформата щети и проблеми, както от материален, така и от морален характер.

Право на връщане или отказ

Горната липса на гаранции важи изцяло и за липсата на право на връщане и отказ от заявеното. Всички материални и интелектуални обекти, предлагани чрез обяви на тази онлайн платформа, са лична собственост на регистрираните потребители в качеството им на частни лица. Потребителите имат моралното задължение да опишат колкото е възможно по-адекватно състоянието на предлагания обект, предмет или услуга. Няма други задължения и гаранции, предвидени от закона или домислени от вас, които да регулират предлагането на подобни обекти, особено когато става дума за предмети втора употреба. Такива предмети изключват правото на връщане и гаранционна поддръжка.

Ограничена отговорност

Независимо от обстоятелствата САЙТЪТ и неговите основатели, собственици, служители, ръководители, директори, мениджъри, редактори и служители не са отговорни за никакви събития или вреди, свързани с използването на тази платформа, независимо от това дали тази отговорност е фиксирана или не в договори, в които САЙТЪТ не е страна, в това число – и преди всичко, но не само – в устните или писмени договорки за покупко-продажба на обектите, обявени в един или друг раздел на сайта от отделните частни потребители. САЙТЪТ, в това число учредителите, владетелите, длъжностните лица, директорите, мениджърите, редакторите и сътрудниците му не носят никаква косвена, рекурсивна или специализирана отговорност за причинени или потенциални вреди и ущърб, свързани с използването на сайта и сключените на него или извън него договорености.

Обезщетения

Регистрирайки се, Вие се задължавате да възстановите изцяло на собствениците на САЙТА всички задължения, разходи, претенции, загуби и разходи, възникнали по някакъв начин поради ваше нарушение или неспазване на някоя от разпоредбите в настоящите Общи Условия.

Разделност

Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде анулирана в съответствие с измененията в приложимото право, тя трябва незабавно да бъде отстранена от Споразумението, без това да засегне останалите му разпоредби.

Изменение на условията

САЙТЪТ има правото да измени настоящите Общи условия по всяко време и по своя преценка. Когато използвате този сайт, трябва редовно да преглеждате настоящите Общи условия за възможни промени. Във всеки случай обаче, при предстоящи важни промени, ще бъдете своевременно информирани за тях.

Прехвърляемост

САЙТЪТ има правото без предизвестие да отстъпва, преотстъпва, прехвърля или предава част от своите права и/или задължения по настоящите Общи условия на трети страни. Това право обаче не е симетрично, т.е. вие нямате право да възлагате, прехвърляте или сключвате договор за подизпълнение на някое от вашите права и/или задължения по настоящите Общи условия.

Пълнота на договора

Тези Условия представляват цялостно споразумение между САЙТА и Вас относно използването на платформата imoti.top. Те заместват всички предишни споразумения и договорености.

Приложимо право и юрисдикция

Тези Условия ще се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Република България, държава-членка на ЕС, и вие ще подлежите на неизключителната юрисдикция на Софийския районен съд при разглеждане и решаване на евентуално възникналите спорове – ако те не могат да бъдат решени по пътя на преговорите.

Преводи

Всички преводи на дадения Договор имат еднаква сила. При възникнали разногласия или различни тълкувания в прочита на отделните езикови версии, приоритет ще има версията на български език.

Тестът е обновен на 1 юли 2020 г. и е достъпен на адрес www.imoti.top/tos